Klub Szczęśliwego Maluszka

Temat: dzień wolny z tytułu skierowania na badanie okresowe
Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają: 1) osoby przyjmowane do pracy, 2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują ... przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=835Temat: Donosicielstwo W Slusznej Sprawie. Szef do zabicia.
pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, ochrony pracy kobiet, młodocianych i osób niepełnosprawnych" U kumpla mojego byli gorzej niz sanepid i US razem wzieci. Polecam jak najszybciej...
Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=168232


Temat: podatek
" />Córka od 1 wrzesnia będzie uczennicą Zespołu Szkół Zawodowych.Będzie otrzymywać wynagrodzenie za naukę zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 28 maja 1996 r.w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. (Dz. U. Nr 60, poz. 278). Moje pytanie jest następujące: czy muszę do swoich dochodów dopisać zarobek córki?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=145


Temat: pracownik młodociany a zwolnienie lekarskie
" />Pracownik młodociany przyniósł zwykłe zaświadczenie od lekarza a nie zwolnienie na tak zwanym L 4 .Jak potraktować takie zaświadczenie czy usprawiedliwić nieobecność ,czy potraktować jako nieobecność nieusprawiedliwioną .Jak zaznaczyć to w kartotece ewidencji czasu pracy. Pracownik młodociany przyniósł błędnie wypisane zwolnienie lekarskie na druku L 4 przez lekarza .Pomimo mojej i prośby o poprawienie danych na zwolnieniu ten nie wyraził zgodę .Czy mogę usprawiedliwić nieobecność w pracy z kodem NU 151 bez prawa do wynagrodzenia chorobowego czy potraktować ten okres jako nieobecność nieusprawiedliwioną w ykazać w RSA z kodem NN 152 Co...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=46940


Temat: chorobowe - młodociani
" />Zatrudniłam mlodocianego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego dnia 01-10-2004r.02-10-2004 otrzymałam zwolnienie na okres 41 dni.Wynagrodzenie brutto wynosi 89,22 zł .Osoba na praktyce była tylko 1 dzień...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18559


Temat: czas pracy młodocianego i wynagrodzenie
" />witam uczeń (pracownik młodociany 17 lat) ma praktyki w czwartki i piątki. Był na chorobowym kilka dni (w tym czw. i pt) tydzień wcześniej. Czy pracodawca może kazać odrobić nieobecność ... jeśli tak to czy może powiadomić o tym mlodocianego w sobotę rano? Czy i gdzie są przepisy odnośnie wynagradzania młodocianych? Czy jesli pracuje 2 dni w tygodniu (czyli 2/5 normalnego tygodnia) to powinien otrzymać 2/5 najniższego wynagrodzenia? pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9442


Temat: Drukarnia która zatrudnia od 17 roku życia za zgodą rodziców
Młodociani, czyli w rozumieniu kodeksu pracy, osoby które ukończyły 16 lat ale równocześnie nie przekroczyły wieku lat 18, poddani zostali w Kodeksie Pracy szczególnej regulacji w stosunku do osób pełnoletnich. Te odmienności dotyczą m.in. prawa do urlopów, czasu pracy czy też zasad wynagradzania. Kodeks pracy w rozdziale IIIa działu dziewiątego normuje zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe. Podkreśla się tam, że młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac, czyli takich które nie mogą powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego. Wykonywanie takiej pracy nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=2967


Temat: Praca Mlodociany.
jest egzamin ?? 3. Ile godzin może pracować młodociany pracownik ?? 4. Jest sporządzana umowa pracy ??
Źródło: wagaciezka.com/viewtopic.php?t=21973


Temat: . 0410 pol 080 349.2(438)(094.4) 00Kodeks pracy : przepi
Dyskusja na temat książki:<br / . 0410 pol 080 349.2(438)(094.4) 00Kodeks pracy : przepisy wykonawcze: wynagrodzenie, obowiązki stron stosunku pracy, kwalifikacje, odpowiedzialność materialna, urlopy, ochrona pracy kobiet, młodociani, choroby zawodowe i ... wynagrodzenie, obowiązki stron stosunku pracy, kwalifikacje, odpowiedzialność materialna, urlopy, ochrona pracy kobiet, młodociani, choroby zawodowe i wypadki, praca za granicą, ochrona prawna pracy / [zebrał i oprac.] Krzysztof Ostapowicz. 250 Wyd....
Źródło: female.pl/forum/viewtopic.php?t=75025


Temat: fundusz pracy
na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego reszta przykładu planu z2005 r. tu: http://www.up.warszawa.pl/bip/funduszpr05.pdf kase rozdziele Prezes Krajowego Urzędu Pracy do Urzedów Pracy...
Źródło: psychologia.apl.pl/forum/viewtopic.php?t=5311


Temat: MUSICBOX (pozytywka lub muzyczne pudełko) nadal działa?
" />Czesciej wyrzucaja pracownikow za wyrzucenie... komentarz: Ustawodawca przewiduje wymierzenie kary (karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat] -nieprzestrzegania przepisów o czasie pracy -rodzicielstwie lub zatrudnianiu młodocianych -nieprowadzenia ... wynagrodzenia za pracę; -prawa dotyczące wymiaru godzin (w tym prawo do przerw, płatnego i bezpłatnego urlopu, maksymalnej ilość godzin w tygodniu roboczym) -bezpieczeństwa i higieny pracy -przynależności do związku zawodowego -ochrony...
Źródło: tomcom-uk.co.uk/forum/viewtopic.php?t=735


Temat: [Współpraca] Administracja forum
Wynagrodzenie przez przelew lub doładowanie tel lub za free To jest zbędne Takie rzeczy robi się za free,z dobrego serca i chęci,dając wzamian wynagrodzenie pieniężne zobowiązujesz się do nalotu młodocianych,żądnych kassssy...
Źródło: blueforum.eu/viewtopic.php?t=13923


Temat: Pracownik młodociany - problem?
... Jakie wynagrodzenie dostane? czy nalezy mi sie urlop? płatny czy nie? Dziekuje za pomoc!
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27512


Temat: Składka zdrowotna dla uczniów
" />Proszę o informację na temat składki zdrowotnej dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu. Wysokość wynagrodzenia jest zróżnicowana w zależności od roku nauki (I,II,III) i wynosi odpowiednio 85,40, 108,00...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=9068


Temat: tworzenie ZFŚS
wyższą. 2a. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. 3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2. 3a. (skreślony) 3b. (skreślony) 4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności. 5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. ... uciążliwych warunkach pracy, w celu naliczania odpisu na Fundusz. 7. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne, o którym mowa w ust. 2, ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15244


Temat: wynagrodzenia młodocianych
" />Nie mogę znaleźć nowych stawek wynagrodzeń dla uczniów. Proszę pomóżcie.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3139


Temat: chorobowe
" />Jeżeli pracownik pracuje 2 dni w tygodniu po 8 godzin przyniósł chorobowe od 13.09.2004-19-09.2004.Wynagrodzenie chorobowe wypłacam za 2 dni czy za 7.Osoba ta jest pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu).Dziekuję za...
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17698


Temat: Firma nie chce płacić
pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych; Art. 11. W razie stwierd zenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do: 7) nakazania pracodawcy wypłaty należnego wynagrodzenia za pracę, a także innego świadczenia przysługującego pracownikowi; nakazy w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu; I coś z kodeksu pracy: ... inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników, 5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, 6) nie ... - podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł. Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi: 1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża...
Źródło: bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=38548


Temat: [Wrocław] Newsy 2008
niewielkie wynagrodzenie. Pracodawca zapewnia im odzież ochronną, narzędzia oraz elementy konstrukcji stalowych do ćwiczeń praktycznych. Dodatkowo, po zakończeniu kształcenia każdy z dwunastu przyszłych absolwentów ma gwarancję zatrudnienia w Mostostalu-Energomontażu a dla...
Źródło: forum.investmap.pl/viewtopic.php?t=1797


Temat: Rozbójniki
karny wykonawczy mówi, że osadzony powinien otrzymywać trzy posiłki dziennie, w tym co najmniej jeden gorący, a dzienna norma to 2600 kcal., dla młodocianego 3200 kcal. Dla przykładu: stawka żywieniowa w ... - budowa prywatnych więzień - obciążenia skazanego kosztami pobytu w więzieniu, z automatycznym zajęciem majątku włącznie - przymusowa praca przy niewypłacalności - likwidacja wynagrodzenia za pracę skazanego na rzecz więzienia -...
Źródło: swiony.info/f/viewtopic.php?t=8837


Temat: odpowiedzialność pracodawcy
wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tegowynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego pracownikowi...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=239


Temat: odpowiedzialność pracodawcy
terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tegowynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, 2) nie udziela przysługującego...
Źródło: bhp.com.pl.dedi1625.your-server.de/forum/index.php?showtopic=239


Temat: Pracownik
Młodocianym jest natomiast na podstawie art. 190 osoba, która ukończyła 16 lat a nie przekroczyła 18 lat. Młodociany może być zatrudniony, jeżeli ma ukończone gimnazjum oraz przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu. Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego. Osoby niemające 16 lat mogą jednak być zatrudnione, jeżeli są spełnione warunki określone w rozporządzeniu MIPS z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, osób ... stwierdzenia zatrudnienia osoby poniżej 16 roku życia na pracodawcy ciążyć powinien obowiązek niezwłocznego wypowiedzenia takiego stosunku pracy z jednoczesnym odsunięciem od pracy w okresie wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenia małoletniemu przysługuje wynagrodzenie ... 83/72, OSN 1973/2/30). Członkowie rodziny tego młodocianego mogą zaś dochodzić stosownych roszczeń odszkodowawczych w związku z jego śmiercią na ogólnych zasadach prawa cywilnego dotyczących odpowiedzialności za czyny niedozwolone.
Źródło: unlimitedcareer.eu/forum/viewtopic.php?t=27


Temat: Wykładowcy na kursach ochroniarskich
... rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. nr 53 z 2005 r. poz. 472) 2. w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Przygotowanie zawodowe młodocianych może...
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=1997