Klub Szczęśliwego Maluszka

Temat: zastepstwa a wyngrodzenie
też mi "dogadzano" takimi zastępstwami; u nas w szkole to norma, że chodzę albo ja, albo bibliotekarka. Oczywiście szanowna wice nie zapytała się mnie o zdanie przydzielając mi te zastępstwa. Jak ... Oczywiście na tych zastępstwach mam robić coś z mojej 'działki'. I oczywiście nie ma mowy o żadnym płaceniu, bo przecież to normalne, że w godzinach moje pracy robię jakieś tematy wychowawcze. Szlag mnie już trafa, bo przez te zastępstwa (o których dowiaduję się najczęściej w dniu, kiedy mam na nie iść), cała moja praca leży odłogiem i nikogo to nie obchodzi, że ... to bibliotekarz, psycholog, pedagog, wychowawca świetlicy czy nauczyciel przedmiotowiec... Przepisy mówią jasno, że zastępstwo (KAŻDE!!!) winno być płatne i nie ma tu odstępstwa... To, że pani dyrektor nie ma kogo posłać na zastępstwo to jej problem bo np. jest źle ułożony plan i nauczyciele przedmiotowcy nie mają okienek by zasępstwo mogli realizować. Bibliotekarz, pedagog, wychowawca świetlicy ma swoje zadania do wykonania i ... a te 45 min pedagog zostaje dłużej w pracy. Zawsze może tez iść ktoś z dyrekcji na zastępstwo. U mnie "procedura" przydzielania zastępstw jest prosta. Plan lekcji jest celowo układany tak ... pracy wniosku o zapłatę za odbyte zastępstwa z ustawowymi odsetkami jeśli rozmowy i argumenty do dyrekcji nie trafią.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4034Temat: Petycja "S"
z kilkoma nauczycielami od różnych przedmiotów i różnych świetlic. - MEN wydał poradniki dla dyrektorów szkół: „Jak organizować edukację w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum”. Poświęcone są one tylko organizacji pracy w pierwszych klasach. Organizacja pracy w klasach wyższych jest wielką niewiadomą – podane przykładowe plany nauczania wprowadzają tylko zamieszanie i niepokój. - Wprowadza się reformę programową na wszystkich etapach kształcenia bez ... ilości specjalistów wspomagających proces dydaktyczny i wychowawczy, takich jak psycholodzy i pedagodzy. - Wyprodukowane zostaną nowe podręczniki – koszty dla rodziców, zyski dla wydawnictw! - Nie widzimy celu reformy programowej! Czemu ... prywatyzowanie szkół i zatrudnianie nauczycieli na innych warunkach. - Wdrożenie „pseudoreformy” spowoduje likwidację ok. 25 tysięcy etatów. - Pozbawienie prawa do emerytur pomostowych i do wcześniejszej emerytury. - Zwiększenie czasu pracy ... w oddziałach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat! - Wydane przez nauczycieli pieniądze na zdobycie kwalifikacji np. z przyrody, sztuki, nauczania zintegrowanego nie dadzą im gwarancji na pracę w szkole....
Źródło: dobrynauczyciel.fora.pl/a/a,493.html


Temat: "Karciana godzina"- dodatkowa godzina z KN
obok pojedynczych godzin realizowanych przez różnych nauczycieli, świetlica musi zatrudniać przynajmniej jednego etatowego koordynatora opieki świetlicowej. Generalnie zajęcia te powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu ... te winny być rozliczane z wyłączeniem: ferii zimowych, ferii letnich i innych przerw w nauce, wynikających z organizacji roku szkolnego oraz dni wolnych od pracy. 4.Rozumienie pojęcia godziny czasu pracy nauczyciela. ... w ramowych statutach rozumie się również inne zajęcia o charakterze dydaktycznym. Natomiast pozostałe zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym trwają 60 minut. 5.Rozliczanie godzin w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela wynikającej z niezdolności do pracy. Wymiar zajęć ulegnie odpowiedniemu obniżeniu za każdy tydzień niezdolności nauczyciela do pracy w półrocznym okresie rozliczeniowym. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela, która trwa mniej niż tydzień - z uwagi na fakt, iż nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy - za tydzień usprawiedliwionej nieobecności z powodu niezdolności do pracy trzeba rozumieć pięć dni roboczych. W rozliczeniu półrocznym należy sumować takie nieobecności i za każde pięć dni obniżać wymiar godzin. 6.Rozliczanie godzin w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela innej niż niezdolność do pracy. W sytuacji, gdy nauczyciel będzie nieobecny w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności innej niż niezdolność do pracy, wymiar zajęć nie ulegnie obniżeniu. 7.Rozliczanie godzin w przypadku nauczyciela zatrudnionego w niepełnym wymiarze zajęć. Wymiar zajęć obniża się proporcjonalnie do wykonywanego wymiaru zajęć. 8.Realizacja godzin przez wychowawców świetlic szkolnych, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy oraz wychowawców internatu. Są oni zobligowani są do realizacji innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów. 9.Realizacja godzin przez nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół. W przypadku nauczyciela wykonującego pensum w kilku szkołach zespołu, dyrektor zespołu decyduje - zgodnie z potrzebami szkoły - w której szkole winny być realizowane przez danego nauczyciela te zajęcia. 10.Realizacja godzin przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oddział przedszkolny nie wchodzi w skład struktury organizacyjnej (klas) szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa, w której utworzono oddział przedszkolny, stanowi specyficzną jednostkę noszącą w pewnym stopniu cechy zespołu. Oddział przedszkolny w szkole podstawowej zachowuje odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie w nim jest zorganizowane odmiennie niż w oddziałach szkoły podstawowej, na zasadach odnoszących się do oddziału przedszkola, tj. zgodnie z ramowym statutem przedszkola. Ramowe plany nauczania nie dotyczą nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziale przedszkolnym, skąd też nie można ich zobowiązać do realizacji tych zajęć. 11.Realizacja godzin przez nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w ośrodkach szkolno-wychowawczych i w zakładach zdrowotnych, w tym zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. Jeśli przy placówce działa szkoła podstawowa, gimnazjum lub szkoła ponadgimnazjalna, nauczycieli tam zatrudnionych obowiązują omawiane godziny. Przepis ten nie dotyczy wychowawców i innych ... obowiązkowe, opiekę nad uczniami podczas ich dowozu do szkoły, zastępstwa doraźne oraz nauczanie indywidualne. 13.Rejestracja i program zajęć. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów. 14.Kwalifikacje nauczycieli prowadzących zajęcia. Nauczyciele realizują zajęcia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. 15.Ewidencja czasu pracy nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Praca nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie jest rejestrowana w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć pozalekcyjnych. Jednak w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej, w myśl których pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika do celów prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.
Źródło: 45minut.pl/forum/viewtopic.php?t=4765